Arts & Design

Un american despre România

26 mai 2011 107 afişări
Din aceeaşi categorie
Un american despre România

Această veche vorbă românească a devenit titlul unei cărţi scrise de un istoric american, tradusă în româneşte de Edi­tura RAO şi lansată în Aula Bibliotecii Cen­trale Universitare "Carol I", în pre­zenţa unui nu­meros şi compe­tent public - aca­de­micieni, pro­fe­sori uni­versitari, oa­meni politici, ti­neri istorici şi zia­rişti, cu toţii elogiind volumul drept "evenimentul editorial al anului 2011". O carte care va schimba în­treaga viziune asupra isto­riei na­ţi­unii ro­mâne - spune editura.

"În 2002 - declară Larry L. Watts în cartea sa -, lucram la diverse proiecte legate de refor­ma serviciilor de informaţii din România şi din fosta Europă de Est, inclusiv la un volum realizat cu contri­buţia unor profesio­nişti în domeniul informaţiilor. Într-un timp destul de scurt am ajuns la convingerea că procesul de reformă din România diferea funda­men­tal de oricare alt proces din fostul Bloc Sovietic şi că era aproape neinte­li­gi­bil fără o expu­nere completă a dina­mi­cii revo­luţiei din de­cem­brie 1989 şi a anilor de izolare care i-au succe­dat." Curând, Larry L.

Watts a rea­lizat că aceste deo­se­biri aveau rădă­cini adânci, a cer­cetat pe­rioada răz­boiului rece şi relaţiile Ro­mâ­niei cu vecinii ei şi a aflat lucruri sur­prin­zătoare. A avut şi norocul ca, în acea perioadă, să fie puse la dispoziţie publicului o parte dintre documentele Tratatului de la Varşovia de către Insti­tutul Gauck. Coro­borate cu informaţiile obţinute din alte surse, a reieşit materia acestei uimitoare cărţi pe care Ioan Talpeş o caracterizează în cuvântul său înainte drept o "scandalos de incitantă abor­dare".

Cartea vorbeşte despre discre­ditarea rolului de mediator al Ro­mâniei şi sabotarea partene­ria­telor, remobilizarea agenţilor lui Stalin, după 1968, campania de măsuri active antiromâneşti în mai toate ţările "frăţeşti", pene­tră­rile ostile şi dezin­formrea, lansarea teoriilor dezin­formărilor româneşti şi multe altele.


Informaţii pe larg în Ziarul de Duminică de vineri, 27 mai 2011.