Info

(P) România: Noutăţi substanţiale în materia autorizării reprezentanţelor societăţilor străine

16 aug 2022 264 afişări de Publicitate
Din aceeaşi categorie
Regimul reprezentanţelor entităţilor economice străine în România a fost modificat recent, odată cu publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 779 din 04 august 2022, a Ordonanţei nr. 18/2022 privind autorizarea şi funcţionarea în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine („Ordonanţa”).

Noua Ordonanţă a intrat în vigoare începând cu data de 7 august 2022, modificând cadrul legal şi instituţional necesar autorizării şi funcţionării în România a reprezentanţelor societăţilor şi organizaţiilor economice străine („Entităţile Reprezentate”), reglementând în mod expres diferitele formalităţi care trebuie parcurse în acest sens.

În scopul de a prezenta, în mod succint, recentele dispoziţii legale introduse prin Ordonanţă, menţionăm mai jos unele dintre cele mai importante aspecte care vor trebuie reţinute în acest sens:

 1. Aspecte în ceea ce priveşte emiterea autorizaţiei de funcţionare

Procedura de autorizare a reprezentanţelor va fi efectuată în faţa Ministerului Antreprenorialului şi Turismului („MAT”), într-o manieră simplificată, exclusiv online.

Astfel, MAT va elibera autorizaţiile de funcţionare la cerere, prin intermediul unei platforme electronice, într-un termen de 30 zile de la depunerea dosarului complet sau de la completarea acestuia potrivit cerinţelor MAT.

Din punct de vedere formal, cererile trebuie să conţină următorul set de informaţii standard:

 1. denumirea, sediul social şi codul de înregistrare fiscală ale Entităţilor Reprezentate;
 2. obiectul de activitate al reprezentantei;
 3. durata de funcţionare;
 4. identitatea reprezentantului reprezentantei în relaţiile cu terţii;
 5. sediul reprezentanţei.

Totodată, Ordonanţa menţionează ca viitoarele cereri prin care se solicită deschiderea unei reprezentante şi eliberarea autorizaţiei de funcţionare, trebuie să fie însoţite de următoarele tipuri de documente:

 1. diferite documente societare aparţinând entităţii reprezentate (e.g. extrase de la autorităţile relevante, documente constitutive, împuterniciri), precum şi anumite dovezi de bonitate bancară;
 2. dovada existenţei sediului reprezentanţei pe teritoriul României
 3. dovada achitării taxei de autorizare (i.e. 1.000 EUR pe an).

Ca urmare a executării formalităţilor menţionate mai sus, MAT poate fie să emită autorizaţia de funcţionare, fie să respingă motivat înregistrarea reprezentanţei, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii şi a anexării documentelor solicitate sau, după caz, de la data completării cererii cu orice documente suplimentare solicitate de MAT.

Autorizaţiile de funcţionare acordate de MAT au un termen de valabilitate minim de 1 an, existând posibilitatea prelungirii pentru aceeaşi perioadă, sub rezerva achitării taxei de autorizare.

 1. Modificarea si prelungirea autorizaţiei de funcţionare

Conform noii Ordonanţe, Entităţile Reprezentate în România au obligaţia să comunice MAT eventualele modificări survenite în legătură cu datele sale, inclusiv cele înscrise pe autorizaţia de funcţionare. Aceste modificări vor trebui comunicate în 30 de zile de la data survenirii lor, Entităţile Reprezentate având obligaţia să solicite, după caz, modificarea autorizaţiei de funcţionare, conform modificărilor apărute.

În termen de 30 de zile de la data primirii solicitării însoţite de documentaţia completă, MAT va modifica autorizaţia de funcţionare, dacă schimbările vizează elementele înscrise pe aceasta.

În ceea ce priveşte prelungirea autorizaţiei de funcţionare, menţionăm faptul că aceasta se face numai la cererea reprezentanţei, adresată MAT, în termen de minimum 30 de zile înainte de data expirării.

 1. Retragerea autorizaţiilor şi radierea reprezentanţelor

În absenţa prelungirii autorizaţiilor, acestea vor fi retrase din oficiu, în termen de 30 de zile de la expirarea lor.

De asemenea, autorizaţiile pot fi retrase de către MAT la solicitarea autorităţilor cu competenţe de control, pentru oricare dintre următoarele motive:

 1. încălcarea dispoziţiilor privind spălarea banilor şi finanţarea terorismului, de către personalul reprezentanţei;
 2. nerespectarea obiectului de activitate înscris în autorizaţia de funcţionare şi a condiţiilor de exercitare a acestuia;
 3. nerespectarea obligaţiilor fiscale.

Radierea reprezentanţelor din evidenţa MAT se solicită tot prin intermediul platformei electronice elaborate în temeiul Ordonanţei, în baza dovezii radierii sale în prealabil din evidenţele autorităţii fiscale şi a documentelor justificative emise de către Entitatea Reprezentată.

MAT va soluţiona cererile de radiere în acelaşi termen de 30 de zile de la solicitare, respectiv de la completarea dosarului potrivit cerinţelor MAT, după caz.

Pe de altă parte, autorizaţiile de funcţionare se pot retrage din oficiu, în termen de 30 de zile de la expirarea acestora, de către MAT, atunci când valabilitatea autorizaţiilor de funcţionare ajunge la termen şi nu s-a solicitat prelungirea.

 1. Limitări şi obligaţii

Este important de amintit că activitatea reprezentanţelor din România trebuie să se circumscrie obiectului de activitate stabilit prin autorizaţia de funcţionare şi că activităţile economice nu sunt niciodată desfăşurate în nume propriu. Prin urmare, trebuie reţinut că, în eventualitatea săvârşirii unor fapte ilicite prin activitatea desfăşurată de către reprezentanţe, Entităţile Reprezentate răspund pentru eventualele daune survenite în solidar cu angajaţii reprezentanţei din România.

Pe lângă obligaţia de autorizare, reprezentanţele care vor desfăşura activitate pe teritoriul României au obligaţia de a se înregistra fiscal şi a plăti taxele şi impozitele stabilite prin Codul Fiscal.

În ceea ce priveşte operaţiunile financiar-bancare ale reprezentanţelor, Ordonanţa precizează că ele pot fi efectuate doar prin conturi deschise la băncile legal constituite pe teritoriul României.

 

Ca element tranzitoriu, trebuie reţinut faptul că autorizaţiile reprezentanţelor străine emise până la data intrării în vigoare a Ordonanţei rămân valabile conform actelor normative în vigoare la data emiterii acestora.

Totodată, precizăm că până la data operaţionalizării platformei electronice elaborate în temeiul Ordonanţei, atât depunerea cererilor, cât şi soluţionarea acestora se vor face în conformitate cu procedura aplicată anterior adoptării Ordonanţei. În plus, normele metodologice vor fi elaborate în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Ordonanţei, iar în termen de maximum 180 de zile de la acelaşi moment, va deveni operaţională noua platformă electronică.